Koeaika

Työsuhteen alussa osapuolet voivat sopia koeajasta, jonka aikana työnantaja voi selvittää työntekijän ammattitaidon ja soveltuvuuden tehtävään ja työntekijällä on mahdollisuus selvittää vastaavatko työ ja työskentelyolosuhteet hänen toiveitaan. Koeaika perustuu työsuhteen osapuolten väliseen sopimukseen.

Työsopimus voidaan koeajan kuluessa purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Koeaikaa ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä, koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Sellaisia voivat olla mm. työntekijän raskaus tai valinta luottamusmieheksi. Koeaikapurkua ei saa tehdä myöskään tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Koeajan pituus: 

  • toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa kuusi kuukautta
  • määräaikaisessa työsopimuksessa korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, korkeintaan 6 kk
  • jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Koeajan jatkumisesta on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin alun perin sovittu koeaika päättyy.

Osassa työehtosopimuksista onkin sovittu koeajan pituudesta erikseen, jolloin työsopimuslain muutos ei pidennä koeaikaa 6 kuukauteen. Koeajan pituus on tarkistettava omasta työehtosopimuksesta ja tarvittaessa on otettava yhteyttä Tehyyn.

Neljän kuukauden koeaika on sovittu näissä yksityisen sektorin työehtosopimuksissa: 

  • Yksityinen sosiaalipalveluala
  • Ensihoitopalveluala 
  • PlusTerveys Oy
  • Työterveyslaitos
  • Hammaslääkärien työnantajayhdistys

Koeaika on vain työsuhteen alussa. Sille ei ole perustetta, kun määräaikaisen työntekijän kanssa tehdään peräkkäisiä työsopimuksia ja työtehtävät sekä työntekijän asema säilyvät ennallaan.
Viranhaltijalle voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeaika. Se alkaa, kun viranhaltija aloittaa työn.
Työsopimuslain määräyksiä muutettiin 1.1.2017 niin, että koeaika pidennettiin neljästä (4) kuuteen (6) kuukauteen, ja määräyksiin lisättiin mahdollisuus pidentää koeaikaa. Muutoksia voidaan soveltaa työsopimuksiin, jotka on tehty 1.1.2017 lähtien.

Päivitetty 26.4.2017