Ylityö

Ylityöllä tarkoitetaan vuorokautisen, viikoittaisen tai jaksokohtaisen säännöllisen työajan ylittäen tehtyä työtä. Ylityörajat ovat samat koko- ja osa-aikaiselle työntekijälle ja ne määritellään työehtosopimuksessa tai työaikalaissa.

Yleistyöajassa

  • vuorokautista ylityötä syntyy, kun työaika ylittää kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai työvuoroluetteloon suunnitellun yhdeksän tunnin pituisen työvuoron.
  • viikoittaista ylityötä syntyy, kun työaika ylittää viikossa 38 tuntia 45 minuuttia tai työvuoroluetteloon kullekin kalenteriviikolle merkityn säännöllisen viikkotyöajan.

Yksityiskohtaiset määräykset kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksesta.

Jaksotyössä

  • ei muodostu vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, vaan ainoastaan jaksoylityötä.
  • ylityötä syntyy, kun esimerkiksi kolmen viikon tasoittumisjaksoa käytettäessä työaika ylittää 116 tuntia ja 15 minuuttia.
  • keskeytyneellä ja arkipyhiä sisältävällä jaksolla ylityöraja alenee säännöllistä työaikaa vastaavasti. Tarkista työehtosopimuksestasi!

Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia neljässä kuukaudessa, kuitenkin enintään 250 tuntia vuodessa. Työpaikalla voidaan lisäksi sopia 80 lisäylityötunnista kalenterivuotta kohden.

Työnantajan määräys ja työntekijän suostumus

Ylityö edellyttää työnantajan määräystä. Tietyissä tilanteissa ylityötä voi syntyä myös työnantajan hiljaisen suostumuksen perusteella. Silloin esimerkiksi työnantaja velvoittaa työntekijän tekemään tietyt työt tiettyyn määräaikaan mennessä, vaikka töiden suorittaminen ei ole mahdollista säännöllisen työajan puitteissa.

Ylityö edellyttää aina työntekijän suostumusta. Suostumus annetaan yleensä joka kertaa varten erikseen. Työntekijä voi antaa suostumuksen myös määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Työsopimuksessa suostumusta ei voi antaa.