Lomakorvaus

Työsuhteen aikana

Jos työntekijä työskentelee alle 35 tuntia tai 14 päivää kuukaudessa, hänellä on oikeus saada vapaata kaksi arkipäivää jokaiselta työkuukaudelta. Näiltä päiviltä työntekijä saa lomakorvausta, joka on 9 tai 11,5 prosenttia palkasta riippuen työsuhteen kestosta.

Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi, lomakorvauksen perusteena olevaan palkkaan tehdään lisäys poissaolon ajalta.

Työsuhteen päättyessä

Kun työsuhde päättyy, pitämättä jääneet lomat korvataan lomakorvauksella. Lomakorvaus vastaa sitä vuosilomapalkkaa, jonka henkilö olisi saanut, jos olisi pitänyt lomaa. Lomakorvausta ei siis luonnollisesti jää maksettavaksi, jos kaikki lomat on työsuhteen päättymishetkellä pidetty.

Jos työntekijän työsuhde on päättyessään jatkunut vähintään vuoden, työntekijä saa kuluvan lomanmääräytymisvuoden alusta lomakorvausta 2,5 arkipäivältä jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että ennen työsuhteen päättymistä kertyneet vuosilomat siirretään annettaviksi seuraavan työsuhteen aikana eikä pitämättömiä lomia makseta lomakorvauksena. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Työehtosopimuksissa on sovittu, että lomanmääräytymisvuotena maksetut työaikakorvaukset (esim. lauantai- tai yötyö) korottavat lomakorvauksen määrää.

Vuosiloman pitäminen ennen työsuhteen päättymistä

Työsuhde voi päättyä ennen kuin työntekijällä on oikeus pitää vuosilomaa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kertyneen vuosiloman pitämisestä työsuhteen aikana.

Tällöin vuosiloman pitämiseen tarvitaan aina sekä työntekijän että työnantajan suostumus.

Ennen työsuhteen päättymistä työnantaja voi määrätä edellisen lomanmääräytymisvuoden lomat pidettäviksi. Työnantaja ei voi määrätä lomia pidettäviksi ennen lomakauden alkua (2.5.).

Jos työntekijällä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksetaan lomakorvaus.