Tutkinnon päivittäminen Suomeen tuleville

Ulkomaisen terveydenhuollon tutkinnon täydentämistä suomalaiseksi terveydenhuollon ammattitutkinnoksi määrittelee

  • ulkomaisen tutkinnon suorittamisen kohdemaa
  • tutkinnon suorittajan kansalaisuus
  • tutkinnon suorittamisen ajankohta
  • mistä tutkinnosta on kyse.

EU:n ja ETA-maiden sisällä suoritetut tutkinnot

EU:n ja ETA-maiden sisällä suoritettujen terveydenhuollon tutkintojen tunnustaminen jaetaan automaattisen tunnistamisen ja yleisen tunnistamisen piiriin kuuluviksi. Sairaanhoitajan ja kätilön tutkinnot tunnustetaan automaattisesti, muut tehyläiset ammatit yleisesti.

Automaattinen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden EU- tai ETA-valtion kansalaiselle harjoittaa Suomessa sairaanhoitajan tai kätilön ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Henkilöllä pitää olla jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella sairaanhoitajan tai kätilön muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja (esim. tutkintotodistus).

Yleisen tunnistamisjärjestelmän piirissä olevien terveydenhuollon ammattien osalta Valvira voi edellyttää hakijalta ammattitaidon ja muodollisen pätevyyden varmistusta. Tämä voi olla joko sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe.

Jos hakijan tutkinto poikkeaa suomalaisesta tutkintovaatimuksesta, antaa Valvira hakijalle määräyksen täydentää tutkintonsa suomalaista vastaavaksi. Tutkintojen vastaavuusarvioinnissa käytetään apuna oppilaitosten asiantuntemusta.

Lisäksi ulkomaalaisen tutkinnon suorittajan osalta täytyy varmistaa terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytettävä riittävä kielitaito Suomessa. Työnantaja puolestaan vastaa, että palkkaamillaan EU- ja ETA-maiden tutkinnon suorittaneilla on ammattitoiminnan edellyttämä riittävä kielitaito.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella suoritettu tutkinto

EU- ja ETA maiden ulkopuolella suoritetun koulutus tunnustetaan Suomessa, jos koulutus on Valviran hyväksymä. Ennen hyväksyntää Valvira antaa tarvittaessa hakijalle vaatimuksen lisäopintojen suorittamisesta ja kuulustelusta ammattitaidon selvittämiseksi.

Lisäksi VALVIRA edellyttää EU- ja ETA- maiden ulkopuolelta tulevilta riittävää kielitaitoa ennen ammattioikeuksien myöntämistä.