Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja, perustason ensihoitaja) osaamisalat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella lähihoitajalla ja perustason ensihoitajalla on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kahdeksan osaamisalaa:

  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja  
  • Jalkojenhoidon osaamisala, lähihoitaja  
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja  
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja  
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja  
  • Suunhoidon osaamisala, lähihoitaja  
  • Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja  
  • Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja

Lähihoitajat voivat toimia laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laajan ammatillisen perusvalmiuden lisäksi erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaamisalalla.

Lähihoitajat voivat suorittaa yhden tai useamman osaamisalan myös valmistumisensa jälkeen.   

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilla 

Lähihoitaja osaamisalansa ulkopuolisissa töissä

Työantajan pitää lähihoitajia rekrytoitaessa määrittää, edellyttääkö tehtävässä toimiminen tietyn osaamisalan suorittamista. Silloin on syytä ottaa huomioon lait ja asetukset sekä mahdolliset valtakunnalliset suositukset.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintonimike on lähihoitaja riippumatta siitä, minkä osaamisalan henkilö on suorittanut. Lähihoitaja on terveydenhuollon nimikesuojattu ammattinimike ja siitä tulee sosiaalihuollon nimikesuojattu ammattinimike vuonna 2016. Perustason ensihoitaja tutkintonimike on käytössä vain henkilöillä, jotka suorittavat tutkinnon ensihoidon perustason tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös heidät rekisteröidään Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin lähihoitajina, kun he hakevat nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta.

Sosiaali- ja terveysalan kelpoisuuksista on säädetty erillisissä laeissa. Näissä ei ole lähihoitajana toimimista määritelty osaamisaloittain. 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

kelpoisuuden tuottavan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla tai kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla.  

kelpoisuuden tuottavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tai kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla. Vammaistyön osaamista tuottavat pakolliset tutkinnon osat suorittaneelle on kuitenkin riittävää suorittaa vain lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osa. 

Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitettu muu vastaava soveltuva tutkinto on lastenhoitajan tutkinto, päivähoitajan tutkinto, viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, lapsi- ja perhetyön perustutkinto sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joka on suoritettu ennen 1.8.2018 voimaan tulleiden opintojen perusteiden mukaisesti lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmassa.  

Lisäksi tulee huomioida varhaiskasvatuslain siirtymäsäännös koskien kelpoisuuksia (Varhaiskasvatuslaki 75 § 3 mom)