Rajattu lääkkeenmäärääminen

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaminen edellyttää 45 opintopisteen laajuisia korkeakouluopintoja (tautioppi, kliininen lääketiede, kliininen hoitotyö, farmakologia, reseptioppi). Koulutusta säännellään valtioneuvoston asetuksella (1089/2010). Koulutukseen kuuluu teoriaopintojen lisäksi potilaan hoidontarpeen arviointia, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttaminen sekä hoidon vaikutusten seuranta ja arviointi. Osaaminen varmistetaan osaamisen kirjallisella kokeella ja näytöllä, jonka arviointiin osallistuu ohjaava lääkäri. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot toimivat yhteistyössä koulutuksen suunnittelussa ja käytännön järjestämisessä.

Koulutukseen otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus, sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee lääkettä määräämään. Lääkkeen määrääminen edellyttää aina vastaavan lääkärin kirjallista määräystä siinä terveyskeskuksessa, johon sairaanhoitaja on palvelussuhteessa.

Rajatun lääkkeenmääräämisen omaavat hoitajat työskentelevät perusterveydenhuollon ajanvarauspoliklinikalla sekä yhteispäivystyksessä. Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja saa määrätä lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeesta hän on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Rajatussa lääkkeenmääräämisessä on määritelty asetuksella (1088/2010) lääkkeet, joita saa jatkaa tai aloittaa. Sairaanhoitajan on lääkettä määrättäessä noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa ja terveydenhuollon toimintayksikön kansallisiin hoitosuosituksiin perustuvia ohjeita.

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden koulutuskorvaus maksetaan sille terveydenhuollon toimintayksikölle, johon erikoispätevyyden saanut henkilö on palvelussuhteessa. Koulutuksen tuoma lisäpätevyys on tärkeä resurssi työnantajalle. Työnantajan kanssa pitää sopia koulutukseen osallistumisen muista kustannuksista ja tehtävän vaativuuden vaikutuksista sairaanhoitajan palkkaukseen.