Lääkehoidon osaamisen varmistaminen

Työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta kaikissa olosuhteissa. Työnantajalla on velvollisuus varmistua, että työntekijöillä on riittävä ajantasainen osaaminen työtehtävien hoitamiseen. Myös ammattihenkilöllä on vastuu potilasturvallisuudesta ja omasta osaamisestaan. Hän vastaa siitä mitä tekee ja jättää tekemättä. Työntekijän on osallistuttava työnantajan järjestämään täydennys- ja muuhun lisäkoulutukseen.

Valviran mukaan lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon toimintaa riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä sitä toteutetaan. Sen toteuttamisesta tulee ensisijaisesti vastata ammatillisen koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt (esim. sairaanhoitajat ja lähihoitajat). Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työyksiköissä on kaikkina aikoina riittävästi lääkehoitoon koulutettua, osaavaa henkilökuntaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa Turvallinen lääkehoito -oppaan (THL 14/2015) käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon kaikissa toimintayksiköissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan. Oppaan mukaan lääkehoidon on työyksiköissä perustuttava lääkehoitosuunnitelmaan, jossa kuvataan lääkehoidon osaamisvaatimukset, osaamisen varmistaminen ja ylläpito. 

Lääkehoidon osaamista voidaan ylläpitää täydennyskoulutuksella, ja se voidaan varmistaa tenteillä ja näytöillä. Täydennyskoulutuksessa ja osaamisen varmistamisessa voidaan hyödyntää valmiita verkkokoulutuksia, joihin organisaatiot tekevät omat ohjeensa. Ne määrittävät esimerkiksi sen, kuinka monta kertaa tentin voi uusia.  

Thl.fi