Kuka saa rokottaa?

Rokotusasetuksen mukaan lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Myös sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja saa antaa rokotuksia.

Rokotuksen saa antaa myös edellä lueteltuihin terveydenhuollon ammatteihin opiskeleva ammattihenkilön valvonnassa, jos hän täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen säädetyt edellytykset tehtävässä toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen. Ammattihenkilön sijaisena opiskelija voi toimia suoritettuaan 2/3 opinnoistaan. Opiskelija toimii aina johdon ja valvonnan alaisena.

Lisätietoja

THL
Tehyn työelämäopas: Opiskelija sijaisena

Millaista osaamista ja lupia rokottaminen vaatii?

Rokottaja tarvitsee työnantajalta kirjallisen rokotusluvan lääkelupiinsa. Jos rokottajalla ei ole kirjallista lupaa rokottamiseen, työnantaja toimii vastoin Valviran linjausta.

Jotta ammattihenkilö saa kirjallisen rokottamisluvan, työnantajan täytyy arvioida ammattihenkilön teoreettinen ja käytännön osaaminen rokottamisessa.

Teorian opiskeluun on luotu verkkopohjainen Valtakunnallinen rokotusosaamisen perusteet -opintojakso, joka on syvempi ja perusteellisempi kuin Lääkehoidon osaamisen perusteisiin (LOVe-LOP) lisätty rokotusosio.

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suorittaminen on ensisijainen näytön osoittamisessa myös täydennyskoulutuspuolella. Perusteiden suorittamista ei tarvitse vaatia niiltä, jotka ovat jo pitkään toimineet rokottajina ja hallitsevat kaikki rokottamiseen liittyvät osaamisalueet. Näytön käytännön rokotustilanteiden hallitsemisesta voi ottaa vastaan kokenut rokottaja.

Rokotteiden kirjaaminen

Rokotukset on kirjattava rakenteisessa muodossa sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto voidaan poimia valtakunnalliseen rokotusrekisteriin osana Hilmo-järjestelmän tiedonkeruuta. Annetut rokotukset on merkittävä potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä.

Lomakkeeseen tai tietojärjestelmään merkitään

  • rokotuspäivämäärä
  • rokotteen nimi
  • eränumero
  • pistoskohta
  • rokotustapa
  • rokottaja.

Rokotustapahtuma pitää tilastoida käynniksi potilastietojärjestelmään. Annetut rokotukset on hyvä merkitä myös rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin, kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusiän terveyskorttiin.

Lisätietoa
Rokotteiden kirjaamisesta (THL)
Rokotusasetuksesta (FINLEX)
Rokotusosaamisen koulutuksesta (koulutusesite, THL)

Päivitetty 20.1.2021