Kuva: Kaisa Siren

Tehy: Sote-lakiesityksissä edelleen ongelmia

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuuli tänään useita asiantuntijoita liittyen lakiesityksiin sote- ja maakuntauudistuksesta ja valinnanvapaudesta. Myös Tehy oli kuultavana. Tehy suhtautuu edelleen kriittisesti hallituksen uuteen esitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta. 

Tehy vaatii, että henkilöstön asema on uudistuksessa turvattava. Valinnanvapaus ei saa vaarantaa nykyisin hyvin toimivia osia terveydenhuollosta eikä alan pitkäjänteistä koulutus- ja tutkimustyötä.  

Tehy pitää uudistuksen aikataulua yhä hyvin tiukkana. Maakuntien valmistelu on eri puolilla erilaisessa vaiheessa. Tehy esittää, että maakunnat voisivat itse päättää valinnanvapausmalliin siirtymisen aikataulusta.

Myönteistä uudessa esityksessä on, että yhtiöittämispakko suoran valinnan palveluista on poistettu ja maakunnan liikelaitoksella on mahdollisuus tuottaa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Sote- ja maakuntauudistus sisältää myös isoja rahoituksen haasteita. Aiemmin on arvioitu, että julkiset sosiaali- ja terveysmenot kasvavat ensimmäisen 10 vuoden aikana. Sote- ja maakuntauudistukselle on kuitenkin asetettu tavoite hillitä kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla. Henkilöstökulut muodostavat 50-60% sote-palveluiden kustannuksista. Jos rahoitus ei ole riittävää, se luo säästöpaineita maakunnan kaikkiin tehtäviin ja henkilöstökuluihin. Tehy epäilee, että kustannusten leikkaaminen ja kilpailu alalla tapahtuu henkilöstön kustannuksella.  

- Säästöjä ei saa tehdä ennestään pienipalkkaisten naisten palkoista ja työehdoista, henkilöstö ei voi olla joustoelementti, painottaa toimialajohtaja Kirsi Sillanpää. 

Valinnanvapauden ja monituottajamallin seurauksena maakunnista yksityisten yritysten ja yhteisöjen omistamiin sote-keskuksiin on arvioitu siirtyvän jopa 25 000 työntekijää. Uhkana siirtyvän henkilöstön kannalta ovat lisääntyvä työsuhteiden epävarmuus, nollasopimukset, työehtojen heikkeneminen ja jopa irtisanomiset.  Ala on hyvin naisvaltainen ja seurauksena olisi naisten työmarkkina-aseman heikentyminen nykyisestä. 

Tehy nostaakin lausunnossaan esiin myös perustuslain vaatimukset sukupuolten tasa-arvon kannalta. Perustuslain 6 pykälän 4 momentin mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutus esitetyllä tavalla ei tue tätä perustuslain vaatimusta. 

Liitetiedostot: 
5.4.2018 Tehyn lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen täydentävistä esityksistä

Tehyn lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen täydentävistä esityksistä maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien, sekä hallituksen esityksen täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

5.4.2018 Tehyn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sos

Tehyn lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.