Kuva: iStock

Opintovapaa herättää kysymyksiä

Kesäisin Tehyn edunvalvontaan tulee kymmeniä kysymyksiä liittyen opintovapaan myöntämiseen ja opintovapaan keskeytykseen. Kysymyksiin ei voi yleensä antaa yksiselitteistä vastausta - tilanteet riippuvat työntekijän ja työnantajan yhteen sovitettavista toiveista.

Yleisin jäseniä mietityttävä kysymys on, voiko pitkän yhdenjaksoisen opintovapaan keskeyttää kesäksi ja palata töihin. Keskeytys kesäksi ei välttämättä ole mahdollista. Opintovapaa nimittäin sitoo sekä työntekijää että työnantajaa, ja töihin paluu voidaan perustellusti myös evätä. Jos työnantaja on ottanut sijaisen koko opintovapaan ajaksi, ei sijaista voi laillisesti irtisanoa. Neuvottelemalla asiasta työnantajan kanssa voidaan kuitenkin päästä ratkaisuun. Osa ratkaisee asian siten, että hakee opintovapaata kahdessa erässä ja palaa niiden välillä esim. kesäksi töihin.

Jäsenet kysyvät usein myös sitä, miten toimia, jos työnantaja haluaa siirtää opintovapaan aloitusta eteenpäin, esim. puolella vuodella. Opintovapaalaki antaa työnantajalle mahdollisuuden siirtää opintovapaan alkua enintään kuudella kuukaudella, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle.

Opintovapaan myöntämisestä aiheutuva haitta saattaa vaihdella huomattavasti eri toimialoilla ja tehtävissä. Voidaan kuitenkin olettaa, että työnantajalle aiheutuu enemmän haittaa siitä, että työntekijä pitäisi useita yksittäisiä päiviä viikossa opintovapaata kuin kolme kuukautta yhdenjaksoisesti. Juuri tämän vuoksi lain lähtökohtana on se, että opintovapaa pidetään yhtenä jaksona. Jos työpaikalla vieläpä on useita määräaikaisia työntekijöitä samoissa tehtävissä, olisi erikoista evätä työntekijän opintovapaata tuntuvan haitan vuoksi.

Tuomioistuimet ovat suhteellisen harvoin joutuneet ottamaan kantaa opintovapaaseen. Korkein oikeus on antanut vuonna 2012 tuomion, jossa työnantaja joutui korvaamaan työntekijälle opintovapaan epäämisestä aiheutuneen vahingon. Korkeimman oikeuden mukaan työntekijällä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin irtisanoa työsopimus, kun työnantaja epäsi pääsyn opintovapaalle työntekijän haluamana ajankohtana. Työnantaja joutui maksamaan työntekijälle aikuiskoulutustukea vastaavan määrän korvauksia. Työsuhde ei kuitenkaan palautunut.

On hyvä muistaa, että opintovapaan ajankohdassa sovelletaan yleensä työnantajan tulkintaetuoikeutta. Työntekijä ei voi oma-aloitteisesti jäädä opintovapaalle ilman, että ottaa riskin työsuhteen päättymisestä. Työnantajalla on kuitenkin aktiivinen velvollisuus pyrkiä mm. sijaisia palkkaamalla ja kouluttamalla myötävaikuttamaan siihen, että työntekijä voi jäädä opintovapaalle. Opintovapaan epäämistä koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai Tehyn edunvalvontaan.

Lisätietoa opintovapaasta Työelämäppaasta.